5. Maj stenen i Bullerup
Intro

Optakten til en mindesten i Agedrup Sogn

5. Maj stenen – Adresse Brolandevej 3
Optakten til en mindesten i Agedrup Sogn Den 20. april 1947 kort før midnat døde Christian X. Han blev under besættelsen et symbol på alt, hvad der var dansk. Den 4. maj 1947 blev der fra Agedrup Posthus sendt et telegram til den nye konge og dronning med følgende ordlyd: ”Agedrup Sogns Beboere samlet til Afsløring af en Mindesten for den genvundne Frihed hilser Deres Majestæter, idet vi ønsker en lys og lykkelig Regeringstid i Danmark. Gud bevare vor Konge og Dronning.”

Beboerne i Bullerup havde i adskillige år fyldt byens gadekær med murbrokker, sten fra markerne, tang fra stranden o. lign. Sognet havde nu fået en grund, hvor før de havde et gadekær. I 1946 blev grunden afmærket og kortlagt af en landinspektør, der var nemlig noget i gære. Under krigen var der i sognet, som mange andre steder, dannet en sammenslutning af husmødre under organisationen ”Danske Kvinders Beredskab” ofte forkortet til DKB. Formålet var, at disse kvinder i tilfælde af evakuering skulle lave mad i store portioner, og de skulle tage sig af børne- og sygepleje under krigshandlinger. Initiativet kom fra Indenrigsministeriet, som forestillede sig et lille bykorps, men kvinderne meldte sig i meget stort tal, så der hurtigt kom afdelinger overalt. Hurtigt blev disse aktive husmødre kaldt for ”Lotter” efter det finske forbillede, vinterkrigens lottekorps. Lotterne her i sognet afholdt også øvelser og lavede gule ærter ved bål under åben himmel ude ved Bjerggård. Heldigvis blev øvelserne aldrig til virkelighed. Mindestenen Da krigen var slut, hjalp lotterne i Odense med bespisning og indkvartering af finske, hollandske og franske børn, der afkræftede af mangel på mad kom til Danmark i 3-måneders perioder for at få sul på kroppen. Nogle af børnene var så svage, at de ikke nåede ud til plejeforældrene, men indkvarteredes på kasernens sygestue eller i skoledirektørboligen ved Jernbanegades Skole, hvor de så blev passet og bespist af lotterne Da krigen var slut, og der ikke mere var behov for mad i større portioner end de hjemlige middage, samledes lotterne om et stort projekt. De ville samle ind til en mindesten for freden den 5. maj 1945.

Der var en del besvær med fundamentet for den store flere tons tunge sten midt i branddammen, men det lykkedes. Søndag den 4. maj 1947 blev stenen afsløret ved, at formanden for lotterne, fru Helene Madsen, fjernede det dannebrogsflag, stenen var indsvøbt i. Sognets præst, pastor Larsen, holdt hovedtalen ud fra Rasmus Rasks motto. ”Sit Fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette.” Efter at have talt om glæden ved befrielsen den 5. maj, da kirkeklokkerne ringede freden ind, sluttede pastor Larsen med at mindes Christian X, der i den forløbne uge var bisat i Roskilde. Så råbte folk hurra for Frederik IX.

Helene Madsen fortalte nu, at lotterne havde fået ideen til stenen, men opgaven var for stor for dem alene, derfor henvendte de sig til Samaritterforeningen, som støttede dem i arbejdet. Derefter overdrog Helene Madsen stenen til sognerådet. Sognerådsmedlem Hans Thygesen, Vester Kærby takkede for stenen. Derefter talte lærerinde frk. Elna Hansen på samaritternes vegne, hun sluttede med et ”leve” for Danmark, hvorpå forsamlingen sang ”Der er et yndigt land.” Skytteforeningen og Gymnastikforeningen flankerede stenen med deres faner under ceremonien. Elna Hansen har tegnet motivet på stenen, skyen, der forlader solen. Therese Udsen, Bullerup Lindegård, har forfattet verset på stenen. I 25 år derefter samledes beboere fra sognet ved stenen sammen med børnene fra skolen. Pastor Wendelboe talte, og man sang ”En lærke letted”. Hvert år havde Grethe Nielsen, nabo til stenen, og Ingeborg Andersen fra Bullerup Stationsby lagt blomsterbuketter med røde, hvide og blå bånd.