2h Hoffmannsfelt, Vandel Flyveplads - nedlagt gård

Karen Marie Jacobsen og Hans Peter Madsen.


Karen Marie og Hans Peter Madsen med sønnen Kristian Østergaard Madsen.

Intro

Matr. nr. 2h er den sidst udstykkede ejendom fra den anden af de oprindelige hovedgårde i Hofmansfeldt, matr. nr. 2a. Ved skøde af 4. april 1933 solgte enke Maren Marie Nielsen af Hofmansfeldt en parcel af matr. nr. 2a til landmand Hans Peter Madsen.

Matr. nr. 2h er den sidst udstykkede ejendom fra den anden af de oprindelige hovedgårde i Hofmansfeldt, matr. nr. 2a.

Ved skøde af 4. april 1933 solgte enke Maren Marie Nielsen af Hofmansfeldt en parcel af matr. nr. 2a til landmand Hans Peter Madsen.

Hans Peter Madsen havde for længst overtaget parcellen, idet købsaftalen var indgået i 1931. Hans Peter Madsen var da i gang med at bygge ejendom på matr. nr. 2g af Hofmansfeldt, som han havde købt samme år

I 1933 begyndte han at bygge et stuehus og en mindre tilbygning på sin nye parcel. Samme år solgte han førnævnte matr. nr. 2g med de nye bygninger til Søren Jensen.

I april 1936 opmåltes et stykke jord på 35490 kvm heraf vej 1990 kvm under matr. nr. 2i, skyldsat til 2 fjk og 1 alb. Dette stykke jord købte Hans Peter Madsen af sin broder Marius Peder la Cour Madsen, Hejnsvig.

Besættelsen.
I efteråret 1943 rejste den tyske bygningsinspektør ved Værnemagten Hermann Sülling rundt i området og fotograferede og tegnede skitser af de huse og ejendomme, som Værnemagten planlagde at beslaglægge i forbindelse med et påtænkt flyvepladsbyggeri ved Vandel. Den 4/12 1943 kom turen til Hans Peter Madsens ejendom. Af resultatet, som ses nedenfor, fremgår det at ejendommens tilstand var god efter tyskerens mening og at der var indlagt elektricitet. Ejendommen skønnedes at kunne huse 15 mand og fik nr. 40a..

Planerne bliver omsat til virkelighed, da Hans Peter Madsen, i lighed med mange andre i området, den 7. januar 1944 modtager beslaglæggelsesdekret nr. 826 såvel på tysk som på dansk, udfærdiget af Intendanten hos den Øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark, gældende for matr. nr. 2h af Hofmansfeldt.

Hans Peter Madsen og hans familie flyttede til Gilbjerg ved Hejnsvig.
Efter krigen søgte Hans Peter Madsen om lov til at tilbagekøbe sin ejendom i Hofmansfeldt, men ved Indenrigsministeriets skrivelse af 8. marts 1947 gives afslag herpå ”da der af Krigsministeriet påtænkes oprettet en militær flyveplads ved Vandel. . .”.

Der bemærkes, at i stuehuset var der 2 lejligheder, èn i tagetagen og èn i stueetagen. Udlængen var indrettet til snedkerværksted. Bebos af 4 tyskere.

Da Flyvevåbnet blev oprettet i 1951 og dermed Flyvestation Vandel overtog flyvestationen området, herunder matr. nr. 2h af Hofmandsfeldt og dens bygninger. Efter besættelsen var jorden blevet drevet på forvalterbasis fra Rygbjerggaard, af forhenværende politibetjent Hans Hansen som forvalter.

Fra 1950 lejede Hans Hansen Rygbjerggaard sammen med landbrugsjorden indenfor flyvestationen som forpagter. I 1959 afløstes han af forpagter Gunnar Olsen.
Ejendommens bygninger blev revet ned omkring 1970.

Vi er så heldige at kunne få en førstehåndsberetning om familien Hans Peter Madsen, idet hans søn, fhv. vognmand Kristian Østergaard Madsen og hans kone Eva Skovgaard Jensen, er bosiddende i Billund. se nærmere på Lokalarkivets hjemmeside.


Der findes en udvidet beskrivelse af gårdens historie på hjemmesiden for Randbøl Sogns Lokalarkiv