Østskolen afd. Karise, Karisevej 39


Karise ny skole ca. 1907


Luftfoto af Karise skole ca. 1950.


Karise skole set fra øst ca.1910

Intro

Karise skole er bygget i 1907 og fungerede til langt op i tiden, som hovedskole med to forskoler i Store Linde og Olstrup for børn mellem 7 og 10 år i disse områder. Kilder: Faxe kommunes arkiver.

Omkring år 1900 opstod centralskoletanken. D.v.s. at samle de store elever fra 10 års alderen fra Karise og Store Linde og sætte ind med udvidet undervisning og flere lærere til skolen.
Ubetinget tilslutning var der ikke, men ideen blev ført ud i livet, og en ny skolebygning opførtes på Møllegårdens mark i 1907.
Den gamle skole ved Hestehaven blev solgt og Store Linde skole blev omdannet til forskole. For at mindske vejlængden for de små elever fra området omkring Olstrup og Pebringe oprettedes Olstrup forskole.

Lærer Ferdinand Kristensen fra Store Linde skole blev ansat som førstelærer på den nye skole.
Samtidig blev der ansat en andenlærer og en lærerinde.
Allerede i 1908 døde Ferdinand Kristensen og afløstes af Kristoffer Andreas Kristensen (kendt som K.A. Kristensen), der virkede til 1946.

K. A. Kristensen var en meget fremsynet og engageret mand. Således skrev han et opråb i 1921 til skoledistriktets beboere, hvor han stærkt opfordrede til at slutte op om en forbedring af undervisningen.
Herfra citeres: "Selvom der med udvidet lærerpersonale fra 1907 var anført i den bestående undervisningsplan, at man skulle undervise i en række nye fag, havde man ikke anvist tid dertil, og lærerne måtte tage tiden fra skolens vigtigste fag: religion, dansk og regning".
Dette søgte man at råde bod på og fra 1923 blev undervisningstiden udvidet til fire dage om ugen for de store elever og fem dage om ugen for de mindste klasser i hovedskolen.

Lang senere - første gang i 1954 - er skolen blevet udvidet adskillige gange. Begge forskoler er nedlagt.
Her i 2014 er Karise skole en afdeling af Østskolen i Faxe kommune.


Rytterskolen.
Den første egentlig skole i Karise var Frederik den IV s rytterskole. Den blev opført i 1724 og var efter tidens forhold en anselig bygning. Skolen blev placeret i nærheden af kirken blandt en del gårde, der i en tæt klynge sammen med smedien, kroen og nogle mindre huse blev kaldt Gammel Karise.

Denne skole fungerede til 1869, hvor den blev afløst en en ny skole bygget ved Hestehaveskoven.

Mindetavle.
Frederik den IV's berømte mindetavle fra rytterskolen er stadig bevaret på Karise skole.

Skolen ved Hestehaveskoven.
Som afløsning for den gamle rytterskole oprettedes en ny skole i 1869 ved Hestehaven i Karise.
For at udligne vejlængden fra de yderste distrikter blev skolen plaseret forholdsvis langt fra anden bebyggelse.
Til lærerstillingen hørte et jordtillingende på 9 tdr.
Lærer Otto Emil Engel blev afløst i 1880 af lærer Preben Hansen fra Store Linde skole. Han varetog embedet til skolen blev nedlagt i 1907.

Skolen blev herefter solgt til privat ejendom.


Af degne og skoleholdere, der har har virket ved rytterskolen kendes følgende:
Niels Hvid 1724-1725
Christian Kierulff, 1725-1735
Jens Kirketerp, 1735-1743
Samiúel Johannes Meyer, 1743-1853
Jacob Roersløf, 1753-1761
Frederik Størckel, 1761-1790
Herefter blev degneembet og og lærerstillingen forenet og den første skoleholder var:
Niels Jensen Fjedsted, 1790-1819
Hans Emil Arneberg, 1819-1861
Otto Emil Engel, 1861-1869, hvor skolen blev nedlagt. Herefter til 1880 på den nye skole ved Hestehaven.