Østrup - Østrup Sogn


Fra venstre, forreste række: sognepræst Poul (’Pistol’) Pedersen, Svend Hansen, Hans Peder Thomsen. Bagerste række: Poul Nielsen, Børge Kappel, Eigil Rasmussen , Svend Erik (’Krølle’) Eriksen.


Fra venstre: fanebærer Poul Nielsen, konfirmand Betty Larsen, sognepræst Poul (Pistol) Pedersen, konfirmand Rena Poulsen samt fanebærer Karl Rasmussen (?) fra Østrup Skovgård. Fotograf Karl Pedersen Gudskov.

Intro

Østrup er nævnt første gang 1449 i formen Østrup. Forleddet er østær, som betyder ’mod øst’. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.

Sognepræst Poul (Pistol) Pedersen var under besættelsen leder af modstandsbevægelsen i Østrup sogn og dannede den seks mand store 'Østrupgruppen'.

Umiddelbart efter befrielsen udtaler sognepræst Poul (’Pistol’) Pedersen sig i et interview:

Interviewer: ”Men nu Østrup-gruppen, hvornaar og hvordan blev den organiseret?"

Pistol Pedersen: "Tidspunktet har jeg ikke helt paa rede Haand, men det ligger en seks-syv Maaneder tilbage i Tiden. Gruppen bestod oprindelig af seks Mand, men voksede senere, ligesom der blev knyttet Forbindelse med Grupper i Otterup og Næsby.
Vi tog Del i illegalt Arbejde under enhver Form og havde rig Lejlighed til at vise Næb og Klør, naar Tyskerne skulde generes paa og omkring Flyvepladsen[Beldringe]. Gruppen deltog i Jernbanesabotage, Værkstedssabotage og meget andet, der kunde sinke Arbejdet ved Lunde."

I: "Var De selv med i Sabotagehandlingerne?"

P: "Ja, det vilde være forkert af mig at lokke Folk til at gøre Ting, som jeg ikke selv turde være med i. Derfor deltog jeg saavidt mulig selv i de forskellige Sabotager."

I: "Hvor havde De Vaabnene og Sprængstoffet liggende?"
P: "I Østrup Sprøjtehus. Der laa det sikkert og godt uden at vække alt for stor Opsigt, og kun én Gang var det i alvorlig Fare. Det var engang, Gestapo – i øvrigt uvist af hvilken Grund – pludselig dukkede op og kontrollerede al Færdsel gennem Byen. Aktionen lededes netop fra Pladsen foran Sprøjtehuset, men heldigvis fandt ingen paa at kigge indenfor, hvad de jo nok kunde have haft Udbytte af”.

(Pistol) Pedersen havde en aftale med Otterup Kro om, at han skulle have gratis morgenfrokost, når han havde været ude at bombe Bogensebanen. Det skete hele 27 gange! Jf. Jyllandsposten 20/8 1955.

Østrupgruppen indgik i en større kreds af modstandsfolk i de sogne, der indgik i det, der senere blev til Otterup kommune.