Østerende Ballum

Intro

Østerende Ballum ligger som en markant række af gårde på den nordlige kant af Hjerpsted Bakkeø.

Østerende Ballum består af en smuk række af gårde og huse beliggende langs geestranden på den nordligste kant af Hjerpsted Bakkeø, højt hævet over Ballummarsken. Den karaktergivende gårdbebyggelse ligger langs to øst-vestgående veje, der begge hedder Østerende. Mellem de to vejforløb er der dyrkede marker. Bebyggelsen er præget af gårdanlæg fra 1800-tallet, som er opført i blank mur i røde tegl, samt anlæg fra begyndelsen af 1900-tallet, hvoraf nogle har præg af bedre byggeskik. Enkelte af gårdene er endnu velbevarede.

Litteratur
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning.
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 94-95.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.


Geesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.