Ørumgård


Ørumgårds hovedbygning blev ombygget af Jens Chr. Fr. Eckardt 1855. Han forbedrede landbrugsdriften efter metoder, han havde lært i Skotland. Mange landmænd søgte til Ørumgård for at lære af hans moderne landbrugsmetoder.

Intro

Ørumgård kendes fra 1458, hvor væbneren Ove Skale skrev sig til gården. Ørumgård havde sin storhedstid i midten af 1800-tallet under den dygtige og fremsynede Jens Chr. Fr. Eckhardt. Han gennemførte omfattende forbedringer på gården og opførte af to omgange den nuværende hovedbygning.

''Historien om Ørumgård'' Ørumgårds første kendte ejer var væbneren Ove Skale, der i 1458 skrev sig til gården. Bortset fra navnene på en del af ejerne vides der dog ikke meget om Ørumgård før midten af 1600-tallet, hvor gården indgik som en del af Henrik Billes omfattende besiddelser. Efter Billes død gik Ørumgård i arv til sønnen Knud Bille. Op gennem 1700-tallet fortsatte Ørumgård som en selvstændig herregård under den tidligere forpagter Poul Marcussen og senere dennes søn Peder Marcussen. I 1792 købte den driftige Mikkel Kiær godset og påbegyndte foruden indhegning af gårdens marker også frasalget af størsteparten af fæstegårdene. Landbrugskrisen fra omkring 1820 tvang dog Kiær til at sælge til Christian Jens Rantzau til Rosenvold. I 1851-1899 oplevede Ørumgård sin absolutte storhedstid under den dygtige og visionære Johan Chr. Fr. Eckhardt, der forvandlede gården til et af sin tids mest moderne landbrug. Efter Eckhardts død var Ørumgård på et par baroners hænder, inden den i 1961 kom i familien Højgaards eje, hvilket den stadig er. ''Markante ejere'' 1458-1490: Ove Skale 1648-1655: Henrik Bille 1792-1820: Mikkel Kiær 1851-1899: Jens Chr. Fr. Eckhardt 1961-1977: Knud Højgaard Læs mere om Ørumgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/oerumgaard-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den trefløjede hovedbygning er opført på den tidligere middelalderlige bygning, som med sine kampe- og munkestensmure udgør en del af fundamentet i den nuværende kælder. Over kælderen opførtes der formentlig i 1700-tallets begyndelse et bindingsværkshus i en etage. Denne bygning blev i 1855 ombygget i grundmur i røde sten. I 1868-70 blev hovedfløjen forlænget og forbundet med sidefløje, ligesom den pavillionagtige frontspids blev tilføjet midterfløjen. '''' ''Omgivelser'' Avlsgården er en ældre bygning, som siden er blevet ombygget senest i 1910-17. Indtil 1940 havde gården tillige en ældre lade øst for kostalden. Produktionsbygningerne ligger umiddelbart nord for hovedbygningen, adskilt af en gårdsplads, som forbindes med vejen mod vest af en allé. I 1965 åbnede en af Jyllands mest moderne grusgrave på Ørumgårds vestligste marker. '' '' ''Bygninger og gods'' Ca. 1735: Bindingsværksbygning opført i en etage oven på middelalderligt fundament 1855: Hovedbygning ombygget 1868-1870: Midterpartiet og sidefløjene opført 1851-1899: Omfattende drifts- og jordforbedringer

''Fakta'' Adresse: Sønderskovvej 5, 8721 Daugård Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle Amt, Bjerre Herred, Ørum Sogn Ejer i: Steen Erik Højgaard (2016) Funktion: Landbrugsdrift/skovbrug, jagt og fiskeri (put and take) (2016) Størrelse: 315 ha (samt 135 ha bortforpagtet) (2016) Offentlig adgang: Mulighed for jagt og fiskeri Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2016)

''English'' Ørumgård was built on the foundations of earlier medieval structures. It was first mentioned in 1458 when the squire Ove Skale owned Ørumgård. Ørumgård was a smaller manor, which had its heyday in the mid-19th century under the ownership of the capable and far-sighted Jens Chr. Fr. Eckhardt. He made extensive improvements on the farming and erected the main building 1855-1870.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''