Ølundgård


Oversigtskort vedr. naturgenopretning ved Ølundgård. (Cowi)


Inddæmning og naturgenopretning på Nordfyn. (Morten Stenak)

Intro

Ølundgård er beliggende i Ølund, 5 km øst for Otterup. Gårdens jordtilliggender ud mod Odense Fjord inddæmmedes i 1800-tallet. Ølundgård blev opkøbt af Åge V. Jensens fond i 1998 med henblik på naturgenopretning.

Hedens opdyrkning og etablering af ny landbrugsjord forbinder de fleste med tiden efter 1864, hvor Danmark mistede de gamle hertugdømmer, Slesvig og Holsten. Indvinding af ny landbrugsjord skete efter det dengang meningsgivende slagord ’Hvad udad tabes, skal indad vindes’.

Det var dog ikke tabet af Sønderjylland, der førte til ’inddæmningsrusen’ ved Odense Fjord, for de første inddæmninger af engarealer fandt sted allerede i midten af 1700-tallet.

Elias Møller på Østrupgård (se dette opslag) var egnens driftigste inddæmmer. Sammen med ejeren af Nislevgård Ove Chr. Sehestedt Juul inddæmmede han i 1809 en lille vig ved Gerskov.

I 1811 kommer Ølundgård ind i billedet, idet Elias Møller og Ove Sehestedt allierer sig med Ølundgårds ejer, generalmajor Niels Engelsted, om at inddæmme et areal mellem Ølund og Lammesø.

Da Lars Petersen i 1832 køber Ølundgård af Engelsteds enke, kan han allerede i 1833 forøge gårdens dyrkbare marker ved selv at forestå inddæmning af 37 ha lavvandsområder og overskyllede enge ud til Odense fjord, - den sydlige del af Lammesø mellem Galthoved og den lille holm Sohoved, der allerede var blevet landfast ved 1811-inddæmningen.

På nutidige kort finder man øst for Ølundgård lokaliteterne Lammesø, Galtehoved og Sohoved. (Lammes ø, ikke Lamme-sø). De tre lokaliteter var i begyndelsen af 1800 tallet tid fritliggende øer.

Lars Petersens og andres inddæmningsaktiviteter gavnede dem selv, men blev dertil i høj grad påskønnet og beundret af det øvrige samfund. Efter tabet af hertugdømmerne i 1864 blev det nærmest betragtet som en patriotisk heltedåd.

I dag, hvor landbrugsproduktionen er mere end rigelig nok til at brødføde hele befolkningen, ville et flertal af befolkningen vel sagtens gerne ’bytte’ tilbage, således at de oprindelige naturarealer atter kunne blive genskabt.


Ølundgård blev erhvervet af Aage V. Jensens Fonde i 1998 efter anmodning fra Fyns Amt, som ikke selv havde økonomiske muligheder for erhvervelsen.

Fyns Amt ønskede at udvikle de inddæmmede arealer som våde områder med søer, strandenge og overdrev.

I årene fra 1998 til 2008 foretog Aage V. Jensens fonde systematiske opkøb, således at fondene i 2008 kunne påbegynde naturgenopretning af 90 ha, fordelt på cirka 30 ha i 4-talsstranden nord for Ølundgård og 60 ha i Ølundgårds inddæmning sydøst for Ølundgård (Sohoved).

Ølundgårds Inddæmning og 4-talsstranden består af lavtliggende strandenge og lavvandede søer.

Formålet med naturgenopretningen er gradvis at tilbageføre områderne, som de var før inddæmning og afvanding med henblik på at gøre områderne til attraktive fuglelokaliteter med fourageringsmuligheder.

Litteratur:
J. Jespersen. ’Danske Gaarde i Tekst og Billeder’. 1928. 4. Bind.
J.P. Trap ’Danmark, bind 5,1 Odense Amt, Skeby Sogn.
Inge Lise Nielsen. ’Ølundgårdens historie & Fjordmarken.
Kurt Due Johansen. ’Odense Fjord – for mennesker og fugle’. 1990 Forlaget Dueslaget.
’Årsberetning 2008’ vedr. Ølundgård inddæmningen . Aage V. Jensens fondes website www.avjf.dk
E.V. Lose. ’Historiske Fortællinger om Skeby og Otterup Sogne. 1900. Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
Morten Stenak ’De inddæmmede landskaber- en historisk geografi. 2005.