ÅDUM FATTIGGÅRD
Intro

Gården har fra 1877 til 1898 været fattiggård for Ådum sogn.

Da Danmark var katolsk, hørte fattigforsorg ind under kirken. Men efter reformationen, hvor kirken fik frataget sine besiddelser, holdt dette velgørenhedsarbejde op. I stedet fik kirkeværgerne pålæg om at oprette fat-tighuse. Midlerne hertil skulle tages af kirketienden. De fattige måtte så tjene til livets ophold ved at tigge. I 1587 blev der gennemført en forordning om bettleri (tiggeri), der skulle sikre nogenlunde ens forhold for de dårligst stillede i samfundet. Kun de fattige og syge, som myndighederne havde skønnet var uarbejdsdygtige, kunne få et særligt mærke, der gav dem ret til at tigge. I 1803 indførte man en lovgivning for landet (i 1799 for byerne). Heri blev det fastslået, at de fattige havde ret til forsorg. Denne forsorg skulle bestå af uddeling af naturalier, sygehjælp og betaling af begravelse. Hjemsognet skulle betale hjælpen. Tiggeriet blev samtidigt forbudt og straffet med fængselstraf. Men det lykkedes ikke at standse det. Man begyndte efterhånden at oprette fattiggårde rundt i landet. Her kunne de fattige få mad, husly og pleje. Til gengæld skulle de yde et stykke arbejde samt indordne sig under fattiggårdens reglement. På fattiggårdene ansatte sognerådet en bestyrer eller et bestyrerpar. Fattiglemmerne blev således plejet, beskæftiget og opdraget. De blev betragtet som tyende og bestyreren som husfader. I Ådum havde der tidligere været et fattighus oppe ved kirken. Men i 1877 byggede kommunen gården her i Vittarp til fattiggård. I følge folketællingen i 1880 var der 6 fattiglemmer og en aftægtsmand. Halvdelen af dem var børn. Mange fattighuse blev nedlagt efter indførelsen af loven om alderdoms-understøttelse i 1891. I 1898 blev fattighuset i Ådum også nedlagt og kom i privateje. Køberne skulle dog forsørge de sidste fattiglemmer indtil deres død. Den sidste døde i 1923. Fattiggårdens Håndarbejde. Margit Østergaard, der nu bor her sammen med sin mand, laver forskelligt håndarbejde, som hun har udstillet. Hun maler almuemaling, syr patch-work, maler æg m.m. Man er velkommen til at kigge ind, hvis skiltet med “ÅBENT” er sat ud.

Dieser Hof war von 1877-1898 das Armenhaus des Ådum Pfarrbezirks. Nur arme und kranke Menschen, die die Behörden arbeitsunfähig fanden, bekamen ein Abzeichen damit sie betteln konnten. Das Problem war, dass es im ganzen Land eine grosse Anzahl von ausgestossenen Menschen gab, die umherwanderten um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn es ihnen nicht gelang, bettelten sie obwohl sie kein Bettelabzeichen hatten. 1803 wurden neue Gesetze für das Land erlassen (für die Städte schon 1799). Es wurde festgestellt, dass arme Leute das Recht zur Fürsorge hatten. Man hat damit angefangen Armenhäuser im ganzen zu Land zu errichten. In den Armenhäuser haben die Gemeinderäte Vorsteher angestellt, die für Essen und Pflege sorgen sollten. Die armen Leute bekamen also Pflege, Beschäftigung und Erziehung. In Ådum gab es früher ein Armenhaus bei der Kirche; 1877 hat die Gemeinde aber diesen Hof in Vittarp gebaut. Handarbeiten des Armenhauses: Margit Østergård, welche hier mit Ihrem Mann wohnt, macht verschiedene Arten von Handarbeit, die sie ausgestellt hat. Sie malt , “Almuemaling”, Patchwork, bemalt Eier u.s.w. Sie sind immer willkommen wenn das Schild “Åbent” (bedeutet geöffnet) vor dem Hause steht.

This building has existed as poor-house for the parish of Ådum from 1877 to 1898. Poverty was a large problem. Only poor and diseased people could get a special licence which allowed them to beg if the authorities declared them disabled. In 1803 a law, which allowed the poor, public assistance, passed. Poor-houses were gradually established. The parish council appointed a manager who had to provide meals and nursing. In Ådum there was a poor-house by the church. But in 1877 the community built the poor-house in Vittarp. In 1898 the poor-house in Ådum closed and became privately owned. Today Margit Østergaard and her husband lives in the old poor-house. She exhibits different kinds of handicrafts. Visitors are welcome, when the sign ÅBENT (open) is displayed.

''Publiceret''