ÅDUM BY
Intro

Sognets navn nævnes første gang i en fortegnelse over Ribe Stifts kirker fra 1325. Dengang blev det stavet Oddum.

Helt tilbage til middelalderen har bebyggelsen i Ådum sogn ligget spredt. Det har overvejende været enkeltgårde eller kun en 2-3 ejendomme, der lå sammen. Sognet havde derfor mange bebyggelsesnavne. Landsbyen Ådum var tidligere delt i Kirkeby og Nederby. Omkring 1850 lå her nogle gårde, kirken, degneboligen og fattighuset. I 1801 boede der kun 374 i hele Ådum sogn. I sidste halvdel af 1800-tallet skete der store ændringer i landbruget, der muliggjorde, at befolkningstallet i de jyske sogne voksede. Store hede- og engområder blev opdyrket. Landbruget blev mere specialiseret. Næringsfriheden, der blev gennemført i 1857, betød også, at der kunne drives forretninger uden for købstæderne. Den første forretning i Ådum kom i 1865. Det var en købmandsforretning, Den gamle Købmandsgård. Kort herefter blev Odderup Teglværk startet. Vest for kirken byggedes en hollandsk vindmølle, så man ikke længere skulle udensogns for at få malet korn. Også Ådum Sogns Spare- og Lånekasse oprettedes. Mejeriet kom i 1888, og herefter voksede byen hurtigt. Også jernbanen kom til. Først var her kun et trinbrædt uden for byen ved Skodsbøl, men i 1927 blev der bygget station. I 1930 var der over 1300 indbyggere i Ådum sogn. Senere er denne udvikling vendt. Forsamlingshus, mejeri, station, teglværk, flere mindre forretninger og håndværksvirksomheder er ophørt. Mange aktiviteter er indenfor de sidste 20-30 år igen samlet i de større byer. Ved kommunesammenlægningen i 1966 blev Ådum sogn en del af Egvad Kommune. I 1991 blev der til minde om 25-året for denne sammenlægning sat en mindesten i byen. En lokalkunstner, Ella Funch, har sammen med murer Thorvald Jensen fremstillet billedmosaikken af Egvad Kommune.

Die Gemeinde wurde erstmals im Jahre 1325 in einem Verzeichnis der Ribe Stiftskirche genannt. Im Jahre 1801 lebten 374 Bürger in der Gemeinde von Ådum. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts änderte sich, durch Urbarmachung von Heide und Wiesengebieten, die Landwirtschaftin grossem Umfang. Dieses führte zu einem Bevölkerungszuwachs in den Gemeinden. Die Landwirtschaft wurde mehr und mehr spezialisiert. Das erste Geschäft in Ådum, ein Kaufmannsladen, wurde im Jahre 1865 eröffnet. Kurze Zeit danach wurde das Odderup Ziegelwerk errichtet. Westlich der Kirche baute man eine Holländische Windmühle, um das Getreide der Gemeinde mahlen zu können. Im Jahre 1930 zählte die Gemeinde bereits 1300 Einwohner. Diese positive Entwicklung änderte sich - denn durch Schliessung verschiedener Geschäfte und Fabriken, welche sich in den vergangenen 20-30 Jahren in grösseren Städten ansiedelten, verminderte sich auch die Bevölkerungszahl. Durch Eingemeindung wurde die Gemeinde Ådum zu einem Teil der Egvad Kommune. Zum 25. Jahrestag der Eingemeindung errichtete man einen Gedenkstein. Ein lokaler Bildhauer erstellte zusammen mit dem Maurer Thorvald Jensen das Bildmosaik der Egvad Kommune.

The parish of Ådum dates back to 1325. In 1801 only 374 people lived in the parish, but towards the end of the 18th century, great changes in agriculture made it possible for the parish to flourish. Large areas of moorland was cultivated and agriculture became more specialised. The freedom of trade was introduced in 1857, wich made it possible to trade outside the provincial towns. The first shop in Ådum came in 1865, it was “Den Gamle Købmandsgård”. Shortly after thet came Odderup Brick-works, followed by a dairy in 1888. The town grew fast and in 1930 the population had risen to over 1300. Later the development changed,within the past 20-30 years, many activities have moved to bigger towns. In 1966 the parish of Ådum became part of Egvad council, to commemorate the 25 years for this event, a monument was erected i Ådum. A local artist: Ella Funch and a bricklayer: Thorvald Jensen have created the portrait mosaic of Egvad council.

''Publiceret''