Vridsløse Kirkeruin


Landsbyen Vridsløse i 1793.


Døbefonten fra Vridsløse.


Plan over kirken som den ser ud idag.


Vridsløse kirkeruin se fra øst.

Intro

I den lille landsby Vridsløse nord for Næstved ses resterne af Vridsløse Kirke, der blev opført i middelalderen og nedlagt i 1560 og lagt under Herlufsholm Sogn. Kirkegården gik først ud af funktion i 1850.

Kirkens historie

I Herlufsholm sogn ligger ruinerne af 2 romanske kirker, Vridsløse og Ladby. Begge fredet i 1921. De ligger på hver sin side af Susåen og er derfor i Roskildebispens jordebog fra omkring 1370 opregnet under henholdsvis Tybjerg og Flakkebjerg herreder. Ved kongebrev af 8/7 1560 blev begge sogne henlagt til nævnte kloster og Herluf Trolle fik ornamenter, klokker og andet til brug for klosterkirken. 1738 siges begge kirker, i hvilke der (efter sognenedlæggelsen) havde været holdt ligprædikener, at være ganske nedbrudt.

Vridsløse Kirke, der har bestået af romansk skib og kor, fik i gotisk tid et nyt kor i skibets bredde – der blev til et såkaldt langskib – samt et tårn mod vest og et våbenhus mod syd.
Den romanske var kirke opført i kamp iblandet kalksten, mens de senmiddelalderlige udvidelser af kirken er sket i tegl. Begge oprindelige dørsteder er bevaret. Måske er kirken blevet overhvælvet samtidig med korets nybygning, i alt fald ses rester af falset hvælvingspille tæt øst for norddøren. Efter dens plads må langhuset have haft 3 hvælvingsfag.
Tårnets syld består af svære kampesten. Muligvis er skibets vestmur ved denne lejlighed revet ned, idet der ses mange teglbrokker i murkernen. Opgangen til tårnet har været ad et trappehus i syd. Endnu i 1832 var vindeltrappen kendelig, men nu findes stenene knap i jordhøjde.
Af inventar er bevaret en fontekumme, nu på Herlufsholm.
Opad vestre tårnvæg er opstillet en trapezformet gravsten af granit, 172x ca. 68 cm, med fordybede versaler: ISN HHV 1644 HD IO OD IO MSD HKDA SPSH SGO. Kirkegården nedlagt 1850.

Kirken er let tilgængelig, og der er opsat en informationstavle på stedet.Ødekirker i Næstved Kommune

Kirkenedlæggelser og sammenlægning af sogne forbinder mange med middelalderen. Især i 1300-årene var fænomenet udbredt, hvor forhold som klimaforværring, Den sorte Død og ufred medførte befolkningsnedgang, der lagde dele af landet øde. I tiden efter reformationen skete der imidlertid også en kraftig reduktion i antallet af kirker. Ikke blot i byerne blev en lang række klostre og andre kirkelige institutioner nedrevet, men også på landet opgav man flere kirker.

Dette har vi et par eksempler på i Næstved Kommune. I 1560, da Skovkloster blev til Herlufsholm, blev Vridsløse Sogn sammen med Ladby Sogn henlagt til Herlufsholm Sognekirke, hvorefter kirkerne gradvist gik ud af brug. Kort før var kirken i Bøgesø blevet opgivet og nedbrudt. Arløse Kirke blev også nedbrudt på dette tidspunkt.

Vridsløse og Ladby kirker står endnu som ruiner. Tomten i Bøgesø er efter en udgravning blev lokaliseret og herefter markeret i terrænet og her holders atter gudstjenester ved særlige lejligheder. Arløse Kirke derimod er blevet delvist udgravet, men kan ikke ses i landskabet i dag.